Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Články » Co dělat, když zaměstnavatel neplatí odškodnění?

Často se na naši poradnu obracejí zaměstnanci, kteří trpí nemocí z povolání, avšak nevědí, jak získat odškodnění. Nezřídka uběhla od uznání nemoci z povolání delší doba, ale zaměstnavatel jim nevyplatil žádné odškodnění. Pokud se poškozený zaměstnanec spoléhá na to, že nečinný zaměstnavatel mu odškodnění jednoho dne vyplatí, může se stát, že se jeho nároky promlčí a už nic nevymůže. Pojďme se proto podívat, co dělat, když zaměstnavatel nevyplácí odškodnění.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit újmu na zdraví, která mu vznikla v důsledku nemoci z povolání. Poté, co je nemoc z povolání uznána pravomocným posudkem příslušné kliniky pracovního lékařství, vzniká poškozenému zaměstnanci nárok na odškodnění újmy na zdraví. Újma na zdraví sestává z jednotlivých nároků, kterými jsou bolestné, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náklady spojené s léčením, případně renta a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky na zdraví).

Úvodem je dobré si říci, kdy je zaměstnavatel povinen vyplácet jednotlivé nároky. Náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a rentu by měl zaměstnavatel uhradit po uznání nemoci z povolání automaticky, tedy bez toho, že by musel o úhradu poškozený žádat. Takto hovoří zákoník práce, nicméně zaměstnavatelů, kteří náhradu za ztrátu na výdělku uhradí bez žádosti zaměstnance, je minimum. Ostatní nároky, tedy náklady spojené s léčením, bolestné a ztížení společenského uplatnění, musí poškozený zaměstnanec u zaměstnavatele nejprve uplatnit, až poté je zaměstnavatel povinen je uhradit.

Pokud je Váš zaměstnavatel po uznání nemoci z povolání nečinný a odškodnění nevyplácí, doporučujeme jej nejprve vyzvat písemně k úhradě. Ve výzvě by mělo být uvedeno komu je výzva adresována, kdo ji činí, dále je dobré uvést, že Vám byla uznána nemoc z povolání, za kterou odpovídá zaměstnavatel a také by zde měly být vyjmenovány a vyčísleny jednotlivé nároky, které požadujete uhradit. Na konci dopisu je dobré uvést lhůtu, ve které má zaměstnavatel hradit (zpravidla se uvádí 14 dní od doručení výzvy) a bankovní účet, kam úhradu provést. Součástí výzvy by mělo být datum sepsání a Váš podpis. Doporučujeme k výzvě přiložit dokumenty, ze kterých jednotlivé nároky plynou (např. posudek o bolestném), ale pouze v kopii, originály si uschovejte. Vše zašlete doporučeně na adresu sídla zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnavatel na Vaši výzvu k úhradě odškodnění nereagoval, nezbývá než se domáhat nároků v rámci soudního řízení. Na základě žaloby se můžete domáhat, aby soud uložil zaměstnavateli povinnost zaplatit Vám odškodnění. Sepsání žaloby však doporučujeme svěřit advokátovi, který Vás bude následně zastupovat v řízení před soudem. Kromě odborného uplatnění nároků je advokát schopen činit procesní úkony v řízení. V případě, že žaloba bude úspěšná, soud vynese rozsudek, kde uloží zaměstnavateli, aby Vám uhradil odškodnění v konkrétní výši.

Zastoupení advokátem lze využít i při mimosoudním jednání se zaměstnavatelem. Advokát je schopen zaměstnavatele kvalifikovaně vyzvat k úhradě nároků, nároky doložit potřebnými dokumenty, uvést zákonná ustanovení, a zároveň zaměstnavatele upozornit na následky neuhrazení nároků. Většina zaměstnavatelů na výzvu advokáta reaguje, neboť se obává soudního sporu a je ochotna nároky vyplatit, anebo alespoň začít jednat se svou pojišťovnou.

Zastoupení advokátem proto doporučujeme vždy, když zaměstnavatel nereaguje na výzvu poškozeného zaměstnance a zůstává při odškodňování nečinný. Jak již bylo uvedeno výše, advokát často přiměje zaměstnavatele k dobrovolnému uhrazení nároků. A pokud jej nepřiměje, je schopen vymáhat nároky poškozeného zaměstnance soudní cestou.

Poškození zaměstnanci, kterým zaměstnavatelé neuhradili odškodnění, nemají zpravidla peníze nazbyt. Zastoupení advokátem však nemusí být nedostupné ani v této situaci. Advokát může pracovat za tzv. podílovou odměnu, kdy za odvedenou práci zaplatí zaměstnanec advokátovi až poté, co pro něj vymůže odškodnění a má peníze na účtu. Poškozený zaměstnanec neplatí žádné zálohy a odměnu hradí jen když je advokát úspěšný.

Potřebujete pomoci s vymáháním nároků z nemoci z povolání? Nejste si jisti, jak vyzvat zaměstnavatele k jejich úhradě? Nevíte, jak podat žalobu k soudu? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám. Spolupracujeme s advokáty specializovanými na nemoci z povolání, kteří Vás mohou právně zastupovat za podílovou odměnu. Získejte odškodnění v maximální výši.

Poradna pro poškozené z.s.

Tel.: 720 988 644

E-mail: info@poradna-pp.cz