Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » NEMOC Z POVOLÁNÍ » Nemoc z povolání > posudek

Nemoc z povolání > posudek

Jak má posudek o nemoci z povolání vypadat a co když nejsem s jeho závěry spokojen?

Kromě obecných náležitostí lékařského posudku musí posudek o uznání nemoci z povolání obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele, datum zjištění nemoci z povolání, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání a označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády.

Datum zjištění nemoci z povolání uvedený v posudku je jakýmsi „dnem D“, neboť od tohoto dne přísluší zaměstnanci odškodnění. Datum zjištění nemoci z povolání je však nutno odlišovat od data vydání posudku o uznání nemoci z povolání. Pro přehlednost je možno uvést příklad. Zdravotnické zařízení vydá po provedeném časově náročném šetření posudek o uznání nemoci z povolání dne 1. 2. 2016, avšak jako datum zjištění nemoci z povolání bude stanoveno datum 30. 4. 2014, neboť v tento den bylo u zaměstnance poprvé prokázáno onemocnění. Zaměstnanec tak bude mít následně nárok na odškodnění veškerých nároků, které mu v souvislosti s nemocí z povolání vznikly, a to počínaje dnem 30. 4. 2014. Za určitých podmínek lze odškodnit i nároky (zejména ztrátu na výdělku) i před datem zjištění nemoci z povolání.

Lékařský posudek o uznání i neuznání nemoci z povolání předává zdravotnické zařízení poškozenému zaměstnanci i zaměstnavateli, u něhož zaměstnanec pracoval naposledy před zjištěním nemoci z povolání za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká.

Samotná procedura vydání lékařského posudku a jeho náležitosti jsou upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a již zmíněnou vyhláškou č. 104/2012 Sb.

Pokud se závěry posudku o neuznání nemoci z povolání nesouhlasíte, můžete podat zdravotnickému zařízení, které posudek vydalo, návrh na jeho přezkoumání, a to do 10 pracovních dnů ode dne předání posudku. Pozor stejné právo má i zaměstnavatel.  Tuto lhůtu lze prominout, pouze pokud byly prokázány důvody, které v podání návrh objektivně bránily.

Pokud zdravotnické zařízení tomuto návrhu vyhoví v plném rozsahu, lékařský posudek samo zruší a vydá nový. V případě, že zdravotnické zařízení názor na věc nezmění, musí předat návrh na přezkum posudku nadřízenému správnímu orgánu, zpravidla krajskému úřadu. Nadřízený správní orgán může původní lékařský posudek potvrdit, anebo shledá návrh na přezkum za opodstatněný, původní posudek zruší a uloží zdravotnickému zařízení, aby stav zaměstnance posoudilo znovu.

Zpět