Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Články » Pracovní neschopnost a konec podpůrčí doby

V důsledku nemoci z povolání skončí řada zaměstnanců v pracovní neschopnosti. U závažnějších onemocnění může pracovní neschopnost trvat několik měsíců i déle než rok.

Po dobu pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec nejprve náhradu mzdy od zaměstnavatele, od 15. kalendářního dne mu vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) nemocenské.

Nemocenské náleží zaměstnanci po celou pracovní neschopnost, nejdéle však po dobu podpůrčí doby. Podpůrčí doba činí 380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti. Do podpůrčí doby se započítávají také předchozí pracovní neschopnosti, pokud spadají do doby jednoho roku před vznikem pracovní neschopnosti (zde stanoví zákon několik výjimek, kdy se předchozí pracovní neschopnost nezapočte do podpůrčí doby – například v případě, kdy zaměstnání trvalo déle než 6 měsíců od skončení poslední pracovní neschopnosti).

Zaměstnanec, který onemocněl nemocí z povolání, se vlivem dlouhodobé pracovní neschopnosti často setká s následující situací. Po roce pracovní neschopnosti je OSSZ upozorněn na uplynutí podpůrčí doby a skutečnost, že po jejím uplynutí již nebude dostávat nemocenské. Podle ošetřujícího lékaře však stále probíhá léčba onemocnění, proto je nutno pokračovat v pracovní neschopnosti.

Jak tuto situaci řešit? Žádný právní předpis nestanoví, že pracovní neschopnost musí skončit uplynutím podpůrčí doby. Rozhodnutí o trvání pracovní neschopnosti je rozhodnutím ošetřujícího lékaře. Případné ukončení podpůrčí doby a tím i výplaty nemocenského nemá proto na ukončení pracovní neschopnosti vliv. Jinými slovy zaměstnanec může být v pracovní neschopnosti i po skončení podpůrčí doby, avšak nebude od OSSZ dostávat nemocenské.

Poškození zaměstnanci také často nevědí, že nemocenské může být poskytováno za určitých okolností také po uplynutí podpůrčí doby. Jedná se o případy, kdy je možno na základě vyjádření lékařské posudkové služby OSSZ předpokládat, že zaměstnanec v krátké době nabude pracovní schopnosti. O poskytnutí nemocenského po uplynutí podpůrčí doby rozhoduje OSSZ na žádost zaměstnance. Žádost se podává u příslušné OSSZ (jedná se o OSSZ, která vyplácela nemocenské). K žádosti je dobré přiložit aktuální lékařské zprávy, případně vyjádření ošetřujícího lékaře o probíhající léčbě. Žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula. OSSZ obvykle prodlužuje podpůrčí dobu nejdéle o tři měsíce a poté je opět třeba požádat o další prodloužení. V případě, že OSSZ nevyhoví žádosti o prodloužení podpůrčí doby, je možno podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u OSSZ, která rozhodnutí vydala.

V případě, že budete upozorněni na uplynutí podpůrčí doby, zeptejte se lékaře, který vede Vaši pracovní neschopnost, zda léčba bude pokračovat. Pokud ano, požádejte OSSZ o prodloužení podpůrčí doby. Nevyhoví-li OSSZ Vaší žádosti, zvažte podání odvolání.

Poradna pro poškozené z.s.

Tel.: 720 988 644

E-mail: info@poradna-pp.cz