Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Články » Šetření Krajské hygienické stanice u zaměstnavatele

Náhradu za újmu vzniklou v souvislosti s nemocí z povolání může získat ten zaměstnanec, kterému byla nemoc z povolání uznána. Nemoc z povolání mohou posoudit a uznat jen zdravotnická zařízení, která mají povolení posuzovat nemoci z povolání.

Proces uznání nemoci z povolání začíná ve zdravotnickém zařízení, které provede vyšetření a posoudí, zda zaměstnanec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu nemocí z povolání stanoveném nařízením vlády. V případě kladného posouzení následuje hygienické šetření u zaměstnavatele, které provádí Krajská hygienická stanice.

Jak takové posouzení probíhá? Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) posuzuje, zda jsou u zaměstnavatele podmínky, za nichž může zjištěná nemoc z povolání vzniknout. Jednotný postup všech KHS při ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání je zajištěn metodickým pokynem Hlavního hygienika ČR.

Podle metodického pokynu č. 22139/2011 jsou zaměstnanci KHS oprávněni vstupovat do provozoven zaměstnavatele. Na místě ověří pracovní zařazení, pracovní anamnézu a pracovní podmínky, za kterých zaměstnanec práci vykonával. Rovněž ověří míru expozice faktorům, které jsou rozhodující pro vznik šetřené nemoci z povolání a seznámí se s lékařským posudkem závodního lékaře o vstupní a periodické zdravotní prohlídce.

K šetření jsou zaměstnanci KHS povinni prokazatelně pozvat poškozeného zaměstnance, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem šetření. Toto má velký význam a doporučujeme, aby zaměstnanec vždy možnosti účastnit se šetření využil. Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatelé jsou o šetření KHS předem informováni a nezřídka mění podmínky na pracovišti tak, že neodpovídají podmínkám, za kterých u zaměstnavatele poškozený zaměstnanec pracoval. Poškozený zaměstnanec může na tuto skutečnost KHS upozornit.

O ověření podmínek vypracuje KHS na místě šetření protokol. Protokol ze šetření musí být podepsán všemi účastníky a doplněn o vyjádření poškozeného zaměstnance a zaměstnavatele, zda souhlasí nebo nesouhlasí s údaji uvedenými v protokolu.

KHS následně vypracuje na základě protokolu a výsledků měření vyjádření pro zdravotnické zařízení, které je oprávněno uznávat nemoc z povolání. Zdravotnické zařízení rozhodne na podkladě vyjádření KHS, zda onemocnění zaměstnance uzná jako nemoc z povolání.

Poradna pro poškozené z.s.

Tel.: 720 988 644

E-mail: info@poradna-pp.cz